* به زور به مشتری جنس و خدمات نفروشید چون مطمئنا مقاومت خواهد کرد.


* مشتری سریعا باید بداند که محصول شما چه مشکلی را از وی برطرف خواهد کرد.


* روش بازاریابی را فقط از طریق کتبی قرار ندهید و سعی کنید پس از ارسال کاتالوگ و یا ایمیل حتما با مشتری تماس تلفنی داشته باشید.


* خیلی سریع و به محض تماس قیمت خدمات را به مشتری اعلام نکنید.


* باید سریعا مشتریانی را که از شما خرید نخواهند کردرا شناسایی و وقت زیادی برای آنها تلف نکنید. این هنر شماست...


* زمان مکالمات را بیش از حد طولانی نکنید.

 

* امتیازات محصول را با توجهبه دید مشتری برای او توضیح دهید و ببینید به کدام وجه محصول بیشتر علاقمند است.


* سعی کنید از مشتری بله و جواب های مثبت بگیرید. با مطرح کردن سوالهایی که مطمئن هستید جواب آنها مثبت است.