* در پیدا کردن بهترین زمان تماس وسواس نداشته باشید. اگر با آنها تماس نگیرید، مشتریانتان را نخواهید یافت.

* برای تماس های روزانه خود هدف تعیین کنید و سعی کنید هر روز به آن هدف برسید.

* حتما امروز برای روزهای بعدتان برنامه ریزی کنید. با این روش اولین ساعت های روز بعد را که سرحال هستید به جای برنامه ریزی به کارتان اختصاص می دهید.

* هر روز سعی کنید حداقل یک تماس از روز قبل بیشتر داشته باشید.

* پیش داوری نکنید و به تمام مشتریان زنگ بزنید. شاید با پیش داوری یک فروش بزرگ را از دست بدهید.

* با هر شرکت و اداره ای که تماس می گیرید سعی کنید با بالاترین مقام آنجا صحبت کنید.

* اگر اشخاص دیگر نیز ممکن است لیستی که شما در اختیار دارید را داشته باشند همیشه از آخر لیست شروع بع تماس گرفتن کنید.